Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Heinen Vlees

Heinen Vleesbewerking E.E.G. 9607 Nijverheidsweg 9. 7021 BX Zelhem.

Algemene leveringsvoorwaarden, stichting federatie van Nederlandse Slagersbonden.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag d.d. 7 oktober 1992 depot: 969.

Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer.

Artikel 2.
Alle aanbiedingen van de zijde van de leverancier zijn herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand door een bericht van aanvaarding van de aanbieding door de afnemer aan de leverancier.

Artikel 3.
De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door de leverancier worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4.
1. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer, onverschillig of de afnemer deze persoonlijk in ontvangst neemt dan wel degene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen.
2. Onverminderd overige toekomende rechten is de leverancier gemachtigd om, indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de geleverde goederen tot zich te nemen.
3. Ingeval de door de leverancier geleverde goederen worden be- of verwerkt of vermengd met goederen van de afnemer of derden, wordt de leverancier eigenaar van de beverwerkte goederen of met de geleverde goederen vermengde goederen totdat de afnemer aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.
4. Indien er goede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De afnemer is tevens aansprakelijk voor de door de leverancier door deze vertraagde levering geleden schade.

Artikel 5.
1. de verplichting tot levering vervalt in geval van overmacht.
2. Van overmacht van de zijde van de leverancier is sprake indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, inbraak, diefstal, vermissing, inzakking, instorting, inwatering, vochtigheid, beschadiging of teniet gaan door ratten, muizen, en ander gedierte, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie en voorts alle overige zaken buiten de schuld of risicofactor van de leverancier is ontstaan.
3. Als overmacht zal eveneens worden aangemerkt niet of niet tijdige levering door derden van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Artikel 6.
1. De afnemer dient , op straffe van verval van rechten, reclame omtrent het gewicht , aantal en/of uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk (per fax of telegram) binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan de leverancier mee te delen.
2. De afnemer dient op straffe van verval van rechten, reclames omtrent andere dan in lid 1 genoemde gebreken binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan de leverancier mee te delen.
3. De afnemer heeft geen recht op reclame bij een regulier gewichtsverlies welke gevolg is van indrogen en afhankelijk van de aard van het product, de binnen de branche gangbare normen niet te boven gaat.
4. Aan de leverancier moet de gelegenheid worden geboden elke reclame op zijn juistheid te controleren.

Artikel 7.
De leverancier is nimmer tot enige andere schade vergoeding gehouden door directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag waarvoor de leverancier in de branche zich naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, plegen te verzekeren, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met de bepalingen van dwingend recht.

Artikel 8.
1. Bepalingen dienen zonder aftrek of enige korting te geschieden onder “rembours” of binnen 14 dagen na factuurdatum, één en ander door de leverancier te bepalen.
2. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen wordt 1,5 % rente per maand in rekening gebracht, zonder dat daartoe voorgaande ingebrekestelling is vereist.
3. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen dan wel anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle daartoe ontstane kosten voor invordering voor rekening van de afnemer waarbij de buiten rechterlijke kosten worden bepaald op 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van 125 euro.

Artikel 9.
Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomst als bedoeld in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Artikel 10. Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.

Ruim 60 jaar de ambachtelijke vleesspecialist


Heinen Vlees levert kwaliteit van huis uit. Het beste wat de natuur te bieden heeft, precies zoals u het wenst!