Disclaimer

Bepalingen vooraf
1: Onder website wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.heinenvlees.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina's voldoen aan het criterium genoemd in "bepalingen vooraf".

2: De webpagina's in elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden.

3: Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet te uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld.

4: Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren).

5: Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt.

6: Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

7: Het bedrijf: Heinen Vlees, K.v.K. nr.:09040130, BTW nr: NL 8015.72.563.B.01.

8: Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam en reclametelefoontjes. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

Disclaimer www.heinenvlees.nl
1: Bij het gebruik van deze website stemt u in met de disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

2: Het bedrijf draagt zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken.

3: Het bedrijf staat er niet garant vof waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk/geschikt voor een bepaald doeleinde is.

4: Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade.

a. Toegebracht door de website.

b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.

c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen.

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Ruim 60 jaar de ambachtelijke vleesspecialist


Heinen Vlees levert kwaliteit van huis uit. Het beste wat de natuur te bieden heeft, precies zoals u het wenst!